Algemene voorwaarden SlimFitA bvba

Algemeen

 1. Op alle door SlimFitA gesloten overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing.
 2. Het lid mag gedurende de openings=jden trainen in alle SlimFitA centra in Belgie.
 3. Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van de club op vertoon van een geldige lidmaatschappas.
 4. SlimFitA behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.

Overeenkomst

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van SlimFitA.
 2. SlimFitA is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een lid een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door SlimFitA te zijn ontvangen.

Lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van SlimFitA worden overgedragen. SlimFitA is bevoegd hiervoor een administratiekost in rekening te brengen.
 2. De overdracht kan, na goedkeuring, enkel gebeuren naar niet-leden en leden die al langer dan honderd dagen geen lid meer zijn van de club.
 3. SlimFitA zal gerechtigd zijn om op eender welk tijdstip de identificatie van de leden te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met de lidkaart binnenkomt inderdaad een clublid is.
 4. Een lidmaatschap wordt bepaald door de invulling, de termijn, de betaalcyclus en het cyclusbedrag. De invulling is het pakket aan diensten en/of producten en de frequentie ervan waarop je  als lid recht hebt gedurende een betaalcyclus. De betaalcyclus is doorgaans per maand of per jaar. Bij elke nieuwe betaalcyclus heb je als lid opnieuw recht op de invulling zoals die  omschreven is. De termijn is de duur van het lidmaatschap en een veelvoud van de betaalcyclus. Het cyclusbedrag ten sloIe is het lidgeld dat per betaalcyclus aangerekend wordt. Het cyclusbedrag is afhankelijk van de gekozen invulling en de verhouding termijn/betaalcyclus. Als je inschrijft voor een lidmaatschap, wordt er meestal een inschrijfgeld gevraagd. De  verschillende lidmaatschappen met de termijnen, betaalcyclussen en cyclusbedragen vind je terug op de website en in de studio.

Lidmaatschapsgelden

 1. Indien het lidmaatschap start na de 1ste van de maand, is het lid aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen..
 2. Wanneer een domiciliëring wordt gestorneerd mag SlimFitA een bedrag van € 7,50 aan administratiekosten in rekening brengen om het bedrag alsnog te incasseren.
 3. Bij niet tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen de 30 dagen na opeisbaarheid door het lid aan SlimFitA te worden voldaan..
 4. Het lid kan de club niet gebruiken tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.
 5. Indien SlimFitA dient over te gaan tot incasso van haar vordering op het lid, is het lid tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de weIelijke rente verschuldigd. Wanneer SlimFitA over is gegaan tot incasso van haar vordering kan het lid de club niet gebruiken tot het moment dat alle, door SlimFitA in rekening gebrachte kosten, betaald zijn.
 6. De overeengekomen lidmaatschapkosten en abonnementsbijdragen dienen bij aanvang van het contract via contante betaling te worden voldaan. Het niet betalen van deze kosten betekent niet dat het contract nietig verklaard kan worden.
 7. Alle prijzen zijn inclusief BTW. SlimFitA is te allen tijde gerechtigd om haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in hoogte van de BTW. Als dit gebeurd gedurende de looptijd van het abonnement (bijvoorbeeld 12 maanden), dan heeft het lid het recht om zijn of haar abonnement vroegtijdig op te zeggen.
 8. SlimFitA is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%. Dit kan ook voorvallen binnen de eerste 12 maanden van het gekozen abonnement.
 9. Bij het niet verschaffen van een domiciliëringsnummer, binnen de dertig dagen na aangaan van het abonnement, is SlimFitA bevoegd om het volledige abonnementsgeld als onmiddellijk betaalbaar op te eisen.
 10. Het lid kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgeld.
 11. De prijs van een lidmaatschap omvat een inschrijfgeld en een cyclusbedrag. Het inschrijfgeld is eenmalig verbonden aan een nieuw lidmaatschap en het cyclusbedrag is afhankelijk van de verhouding betaalcyclus/termijn. Al die gegevens vind je vooraf terug op de website en achteraf op het getekende inschrijfformulier. Wordt er geen melding gemaakt van een inschrijfgeld, dan mag je ervan uitgaan dat er geen inschrijfgeld verschuldigd is. Inschrijfgelden zullen nooit met terugwerkende kracht aangerekend worden.
 12. Inschrijvingen: Inschrijven voor een lidmaatschap doe je via een inschrijfformulier waarop duidelijk de invulling, de termijn, de betaalcyclus en het cyclusbedrag van het lidmaatschap terug te vinden zijn. Het inschrijfformulier wordt voor akkoord door beide partijen in de studio ondertekend of online door de algemene voorwaarden te accepteren. Ben je jonger dan 18 jaar, dan moet een ouder het inschrijfformulier mee ondertekenen. Overeenkomstig met de wetgeving heb je bij een online inschrijving een wrakingsrecht van veertien dagen zonder enige vorm van gebruiksrecht.
 13. Betalingen: Cyclusbedragen (lidgelden) zullen ca. 7 dagen voor de aanvang van de volgende betaalcyclus geïnd worden via een SEPAdomiciliëring, tenzij anders overeengekomen is. Het inschrijfgeld en het eerste cyclusbedrag zal ca. 7 dagen na de inschrijving geïnd worden of rechtstreeks via de voorziene betaalmogelijkheden in de studio. Voor iedere inning wordt een kassabon aangemaakt. Dit is op eerste verzoek beschikbaar in de club. Clubs behouden zich het recht voor om kassabons uitsluitend via e-mail te versturen. Indien gewenst kan er voor btw-houders een factuur aangemaakt worden. Gelieve dit voor inschrijving of voor de volgende betaalcyclus aan te vragen. Vorderingen Als - om welke reden dan ook - een cyclusbedrag onbetaald blijft, volgt er een tweede betalingsverzoek. Wordt hier ook geen gevolg aan gegeven, dan zal na een ingebrekestelling een vordering ingesteld worden en het staat ons vrij deze uit te besteden aan een derde partij. Een vordering houdt in dat we alle openstaande cyclusbedragen tot het einde van de afgesloten termijn onmiddellijk kunnen opeisen en verhogen met de weIelijke kosten en interesten. Betaalde inschrijfgelden en/of cyclusbedragen kunnen niet teruggevorderd worden.

Privacy

 1. SlimFitA gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet tot de bescherming van de persoonsgegevens van 25 mei 2018, de zogenoemde GDPR wetgeving. GDPR zorgt ervoor dat uw gegevens met zorg en correct behandeld worden. SlimFitA is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden in onze ledendatabase opgenomen en verwerkt voor het beheer van het ledenbestand en om onze diensten optimaal aan te kunnen bieden. Bijvoorbeeld sportschema’s op maat, informatieverstrekking en het aanbieden van promotie acties met reclame doeleinden.
 2. Uw gegevens worden niet aan derden overgemaakt zonder uw persoonlijke toestemming. Alleen in geval van domicilieringen maken we gebruik van diensten van derden. SlimFitA werkt in geen geval samen met partners die niet voldoen aan de GDPR wetgeving.
 3. SlimFitA zorgt voor organisatorische beveiligingsmaatregelen om de gegevens van het lid te beschermen tegen verlies, beschadiging of vernietiging. Er kan geen onrechtmatige verwerking van uw gegevens plaatsvinden.
 4. Het lid kan steeds vragen om inzage in zijn of haar gegevens en wijzigingen kunnen steeds worden aangebracht. Na beëindiging van het lidmaatschap kan er steeds gevraagd worden om gegevens definitief te verwijderen. Dit kan door middel van een e-mail te sturen naar info@slimfita.com. De gegevens worden dan geanonimiseerd, uw lidnummer blijft echter bestaan.

Lidmaatschapspas

 1. Het lid ontvangt, na ondertekening van de overeenkomst, een lidmaatschapspas. Deze pas is strikt persoonlijk.
 2. SlimFitA is bevoegd om bij misbruik van deze pas het lid de toegang te ontzeggen tot de club.
 3. Verlies of diefstal van de lidmaatschapspas dient direct aan SlimFitA te worden gemeld. SlimFitA zal in een dergelijk geval € 5,00 in rekening brengen bij het lid voor een nieuwe pas.

Beëindiging lidmaatschap

 1. Minimale termijn: Lidmaatschappen met een betaalcyclus per maand hebben – tenzij uitdrukkelijk anders vermeld – een minimale termijn van drie betalende maanden. Lidmaatschappen met een betaalcyclus per jaar hebben – tenzij anders uitgedrukt – een minimale termijn van één jaar. Na de minimale periode heb je de mogelijkheid om je lidmaatschap te beëindigen (zie ‘Vroegtijdige uitschrijving’), of je lidmaatschap te downgraden naar een ander lidmaatschap, of naar een andere termijn (zie ‘Downgrade’). Alleen een upgrade van het lidmaatschap is niet gebonden aan een minimale termijn.
 2. Reguliere beëindiging: Op het einde van de ingeschreven termijn zal je lidmaatschap automatisch eindigen. Een maandelijks lidmaatschap kan je altijd automatisch op maandbasis laten verlengen aan dezelfde prijs. Het is voldoende om deze voorkeur 10 dagen voor het einde van je lidmaatschap per email door te geven aan de studio. Een verdergezet lidmaatschap kan op ieder moment stopgezet worden met dien verstande dat je dit uiterlijk 10 dagen voor einde van je laatste cyclus moet melden . Wij behouden ons het recht om de dan gangbare prijzen te hanteren, of om het lidmaatschap te beëindigen.
 3. Vroegtijdige uitschrijving: Als je – om welke reden dan ook – zou beslissen om je lidmaatschap vroegtijdig te beëindigen, dan vinden we dat natuurlijk jammer. Maar omdat we er niets aan hebben als je je niet meer goed voelt bij ons, heb je de mogelijkheid om je lidmaatschap – uiterlijk 10 dagen voor het einde van een lopende cyclus en rekening houdend met de minimale termijn (zie ‘Minimale termijn’) – vroegtijdig te beëindigen. Buiten de logische cumulatieve kosten zullen wij daarvoor geen extra kosten aanrekenen. De cumulatieve kosten zijn het aantal maanden verschil in cyclusbedragen tussen het ingeschreven lidmaatschap en een lidmaatschap dat equivalent zou staan op het moment van uitschrijving. Als equivalent van het moment van uitschrijving nemen we de termijn die gelijk of lager ligt dan de betaalde termijn. Uitschrijven doe je door een uitschrijfformulier met de vermelde cumulatieve kosten te ondertekenen en die kosten ook meteen te betalen. Als de betaalde cyclusbedrag(en) en/ of de cumulatieve kosten achteraf gestorneerd worden in geval van een SEPAdomiciliëring, dan zullen we het lidmaatschap alsnog in zijn totaliteit invorderen. Wanneer je door een ernstig letsel, handicap of ziekte hetzij permanent, hetzij langer dan twaalf maanden niet meer kunt deelnemen aan onze activiteiten, heb je het recht om je lidmaatschap te beëindigen zonder cumulatieve kosten. Als bewijs vragen we je om een document te laten invullen door je behandelende arts.
 • Pauzeren: Je kunt een lidmaatschap met een betaalcyclus per maand pauzeren als sporten voor een periode langer dan één maand niet meer mogelijk is. In dat geval wordt de betaling ook gepauzeerd. Als bewijs vragen we je om een document te laten invullen door je behandelende arts.
 • Het lid kan bij ziekte of letsel zijn abonnement tijdelijk, met een minimum van veertien dagen en een maximum van zes maanden, bevriezen. De bevriezing moet schriftelijk via een email naar info@slimfita.com gemeld worden.
 • SlimFitA is bevoegd een administratief een kost van € 10,00 per bevriezing in rekening te brengen.
 • Het bevriezen kan nooit met terugwerkende kracht.
 • Standaard blijft de domiciliëring gedurende de bevriezing doorlopen, maar kan op vraag ook stopgezet worden voor de termijn van deze periode . Deze moet niet terug opgestart worden als er voldaan is aan 7.1 van deze overeenkomst. Indien de domiciliëring is blijven doorlopen in de periode van afwezigheid, zullen de aantal maanden die reeds geïnd zijn de daar op komende maanden aan ‘nul’ euro gerekend worden.
 • Opschorten: Per termijn van drie maanden kun je je lidmaatschap op eenvoudig verzoek een volledige week (van maandag tot en met zondag) laten opschorten. Het volstaat om uiterlijk =en dagen voor de gewenste opschortdatum een e-mail te sturen naar het adres van de studio waarin je duidelijk vermeldt welke weeknummer(s) je wenst op te schorten. In dat geval loopt de betaalcyclus wel gewoon verder, maar krijg je aan het einde van het lidmaatschap een inlooptermijn die gelijk is aan het totaal van de opgeschorte weken. Opschortweken zijn cumuleerbaar binnen het initiële lidmaatschap. Bij het verlengen van een lidmaatschap blijven dezelfde opschortrechten van kracht. Indien een lidmaatschap vroegtijdig beëindigd wordt, dan vervalt de opgebouwde inloopperiode automatisch. Een terugbetaling van genomen opschortingen is in dit geval niet meer mogelijk.
 • Overdraagbaarheid en terugbetaling: Zolang er geen betaalachterstanden zijn, mag je je lidmaatschap eenmalig overdragen aan derden. Als< overdrager heb je geen recht op een terugbetaling, ook al is het einde van de betaalcyclus nog niet bereikt. Ook de overnemer heeft geen recht op een terugbetaling of op eventuele perioden die jij als overdrager hebt laten opschorten. De overnemer verliest ook het recht om het lidmaatschap nog eens verder over te dragen. Een lidmaatschap kun je uitsluitend overdragen bij aanvang van een week en zolang je diezelfde week nog geen diensten en/of producten hebt gepuurd uit je over te dragen lidmaatschap. Voor het overdragen van een lidmaatschap wordt een forfaitaire kost van 40 euro aangerekend. Gezien onze soepele regeling voor het beëindigen, downgraden, opschorten en overdragen van lidmaatschappen komt een terugbetaling van lidgelden of inschrijfgelden – om welke reden dan ook – nooit in aanmerking.
 • Downgrade: Een lidmaatschap downgraden is mogelijk door je uit een actief lidmaatschap uit te schrijven en in te schrijven op een nieuw lidmaatschap, rekening houdend met de minimale termijn (zie ‘Minimale termijn’) en uiterlijk tien dagen voor het einde van een lopende cyclus. We rekenen geen inschrijrosten aan bij een downgrade.
 • Upgrade: Upgraden naar een ander lidmaatschap bij een nieuwe cyclus is altijd mogelijk. Hou er rekening mee dat je dit ten laatste tien dagen voor het einde van een lopende cyclus moet kenbaar maken.
 • Beurtenkaarten: Beurtenkaarten bevaIen minimaal 10 beurten die je altijd vooruitbetaalt in een filiaal van SlimFitA, online of via overschrijving. Op de beurtenkaart noteren we elke afspraak en iedere opgenomen beurt.
 • Geldigheidsduur: Als je een beurtenkaart aankoopt, leggen we – tenzij anders overeengekomen – een vervaldag vast. De periode dat een beurtenkaart houdbaar blijft, is 1 week per beurt na aanvang. Een 20-beurtenkaart bijvoorbeeld, blijft 6 maanden geldig na aanvang.
 • Vervaldatum: Na de vervaldatum kunnen er geen rechten meer uit de beurtenkaart gepuurd worden. SlimFitA is vrij om de vervaldatum al dan niet te verlengen onder eigen voorwaarden.
 • Overdraagbaarheid en terugbetalingen: Je kunt je beurtenkaart aan derden overgedragen op voorwaarde dat jij of de overnemer de al opgenomen beurten bijbetaalt. Hierdoor heeft de overnemer opnieuw recht op een volledige beurtenkaart zoals initieel aangekocht. Zo kan SlimFitA haar diensten ook optimaal verzekeren ten aanzien van de overnemer. Een terugbetaling van een beurtenkaart is op geen enkele manier mogelijk, tenzij anders en schriftelijk overeengekomen.
 • Opschorting: Je kunt een beurtenkaart opschorten als sporten voor een periode langer dan één maand niet meer mogelijk is. Als bewijs vragen we je om een document te laten invullen door je behandelende arts. Na akkoord zullen we de vervaldatum op de beurtenkaart aanpassen.
 • Afspraken: Bij SlimFitA zijn alle activiteiten op afspraak. Alle afspraken worden online of via de app gemaakt.
  1. Annuleren kan tot 15 min. Voor uw gemaakte afspraak via de app of online.
  2. Een afspraak kan u steeds maken tot tijdstip van uw gewenste afspraak.

Openingstijden

 1. SlimFitA is bevoegd om de club geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
 2. SlimFitA is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) een club tijdelijk of blijvend te wijzigen.
 3. SlimFitA zorgt voor organisatorische beveiligingsmaatregelen om de gegevens van het lid te beschermen tegen verlies, beschadiging of vernietiging. Er kan geen onrechtmatige verwerking van uw gegevens plaatsvinden.
 4. SlimFitA is bevoegd de club voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Wanneer deze sluiting minder dan 24 uur bedraagt heeft het lid geen recht op restitutie van contributie gelden.

Persoonsgegevens

 1. Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid (b.v. adres of bankgegevens) dienen direct aan SlimFitA te worden doorgegeven.
 2. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer SlimFitA kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het lid.
 3. Het lid verklaart dat er geen medische redenen of andere redenen, van welke aard dan ook, zijn die het lid kunnen verhinderen om deel te nemen aan de activiteiten van SlimFitA. Het lid verklaart in goede gezondheid te zijn.
 4. Privacy: We bewaren al je persoonlijke gegevens zorgvuldig en eerbiedigen je privacy. De privacyverklaring vind je terug op onze website.

Aansprakelijkheid

 1. SlimFitA is niet aansprakelijk voor enig letsel, ongeval, overlijden of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid tijdens SlimFitA of haar leidinggevenden.
 2. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezisngen. U wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Vraag meer info bij uw verzekeringsmakelaar. Noch het bedrijf, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club. Gelieve al uw waardevolle voorwerpen altijd op te bergen in de daarvoor bestemde lockers.

SlimFitA Huisreglement

 1. Het lid is bekend dat SlimFitA bepaalde huisregels hanteert. Deze huisregels zijn aanwezig in de club en kunnen desgewenst opgevraagd worden bij de receptie van de club.
 2. De club kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.
 3. Bezoekrecht: SlimFitA is ingericht voor dames en heren met een minimale leeLijd van 14 jaar. Kinderen, peuters of baby’s zijn uiteraard welkom, maar moeten vergezeld zijn door een lid die er de volledige verantwoording voor draagt. Huisdieren, van welke aard of omvang ook, zijn niet toegelaten.
 4. Gebruik lockers en douches: Als actief lid mag je de lockers en douches gratis gebruiken op eigen verantwoordelijkheid. Verlies je de lockersleutels of neem je ze mee, dan kunnen we een forfaitair bedrag van 10 euro aanrekenen om de sleutel of het slot te vervangen. Douchegerief is niet aanwezig en kun je het best zelf meenemen. We verwachten dat je na het douchen de douchefaciliteit netjes achterlaat.
 5. Het gebruik van de Infraslim: We vragen dat je voor het gebruik van de Infraslim sportkleding en sportof studiosokjes draagt en minimaal een handdoek meeneemt voor onder je rug en hoofd. Betreedt de Infraslim nooit met schoeisel. Ook scherpe voorwerpen zoals juwelen, horloge, (kleding)spelden, sleutels of andere voorwerpen die krassen of zelfs scheuren in de bekleding kunnen veroorzaken, zijn niet toegelaten. Schade door scherpe voorwerpen die je toch, bewust of onbewust, in de Infraslim meeneemt, zal op jou verhaald worden.
 6. Achtergelaten voorwerpen: Voorwerpen die je vergeet of achterlaat in een filiaal worden zes maanden bewaard
 7. Rookverbod: SlimFitA is een sportclub. Daar geldt een totaal en wettelijk rookverbod, ook al is dat niet duidelijk aangegeven in of rond de club. Wijziging betaalgegevens Wijzigingen in de gegevens die een geautomatiseerde betaling onmogelijk maken moet je telkens tijdig (voor de volgende incassering) aanpassen of melden aan het filiaal waar je lid bent.
 8. Risico en aansprakelijkheid: SlimFitA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële of immateriële schade bij verlies of diefstal van persoonlijke voorwerpen. Je mag onze lockers vrij gebruiken, maar ze bieden geen garanties op dat vlak. SlimFitA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen in of aan de club. Sporten kunnen spierpijnen en/of blessures veroorzaken die niet te verhalen zijn op de club of op onze coaches.
 9. Klachten: Voor klachten kun je in de eerste plaats terecht bij onze coaches. Als dat geen oplossing biedt, kun je het best je klacht naar info@slimfita.com sturen.
 10. Geschillen: Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten die aangegaan zijn door de leden van 't AfslankHuys is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Bij een geschil is de rechtbank van Antwerpen bevoegd.

Slot bepaling

 1. Overeenkomsten tussen het lid en SlimFitA kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan, en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.